Statut društva

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je Občni zbor Društva internetnih klekljaric in knapov dne 25.2.2006 sprejel naslednji

STATUT DRUŠTVA

IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

1. člen

Društvo se imenuje DRUŠTVO INTERNETNIH KLEKLJARIC IN KNAPOV (V nadaljnjem besedilu: društvo.)

2. člen

Sedež društva je v Idriji.

Za spremembe naslova oz. sedeža društva, je pristojen Upravni odbor.

3. člen

Društvo deluje v Republiki Sloveniji.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo ima pečat, ki vsebuje napis DIKK, pod glavnim napisom pa vsebuje napis Društvo internetnih klekljaric in knapov Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

6. člen

Društvo se lahko včlanjuje v sorodne mednarodne organizacije ali zveze.

7. člen

Delo društva je javno. Prireditve so namenjene javnosti, seje so odprte, zapisniki so na vpogled vsem, ki jih zanimajo. Društvo zastopa zakoniti zastopnik, ki ga izvoli Občni Zbor in je tudi predsednik Upravnega Odbora.

NAMEN DRUŠTVA

8. člen

Namen društva je širiti dejstva o zgodovini in o sedanjem dogajanju v Idriji, omogočati boljše življenske pogoje, ter pomagati pri aktivnejšemu preživljanju prostega časa občanov in občank Lajšati težave pri soočanju z računalniki, ter druge aktivnosti, ki so v skupno dobro.

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

– organiziranje kulturnih prireditev

– izdajanje informativnih brošur

– priprava in urejanje spletne strani

– informiranje in svetovanje za javnost

– organizacija tečajev, simpozijev, prireditev

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Društvo opravlja gostinske storitve, prodaja tiskanih publikacij, razpolaganje z oglasnim prostorom na spletni strani.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

ČLANSTVO

9. člen

Društvo ima redne in častne članice in člane.

10. člen

Redna članica/član (v nadaljevanju: član) lahko postane oseba, ki se strinja z vpisnimi pogoji, ter podpiše pristopno izjavo. V primeru, da je oseba mlajša od 7 let, mora pristopno izjavo podpisati skrbnik, v kolikor je starejša od 7 in še ni dopolnila 15 let pa mora pridobiti soglasje skrbnika. Volilno pravico imajo samo polnoletne osebe oz. osebe, ki so že dopolnile 18 let.

11. člen

Članske pravice so:

-voliti;

-biti izvoljen v organe društva, ampak zgolj če so v preteklih letih bili na položajih organov društva ali so aktivno delovali v društvu;

– sodelovati pri delu organov društva;

– po pooblastilu organov društva zastopati društvo v drugih institucijah; predlagati organom društva spremenjene ali nove oblike, vsebine in metode dela;

– dobivati priznanja in nagrade za delo v društvu;

– biti obveščen o društvenih prireditvah in publikacijah.

12. člen Članske dolžnosti so:

– plačevanje članarine;

– upoštevati društveni statut;

– sodelovati pri delu društva in uresničevati njegov program;

– udeleževati se občnih zborov;

– upoštevati sklepe društvenih organov;

– skrbeti za premoženje in koristi društva;

Članske dolžnosti za mladoletne člane oz. člane stare od 0 do 18 let, se prilagodijo starosti in se določijo s pravilnikom o članskih dolžnostih, ki ga Upravni odbor sprejme najkasneje v 60. dneh od ustanovitve društva.

13. člen

Častni član lahko postane član ali nečlan društva, ne glede na svoje državljanstvo,

– če je z svojim delom močno pripomogel k razpoznavnosti in kvaliteti društva.

Častne člane lahko po predlogu drugih članov društva ali enega člana organa društva potrdi, celotni organ društva.

14. člen

Člani za svoje delo v društvenih organih ne prejemajo plačila. Vse njihove pravice in dolžnosti so častne, možna je le povrnitev stroškov, ki nastanejo ob izvajanju sprejetega društvenega programa.

Administrativno društveno delo lahko opravlja tudi nečlan društva.

15. člen

Članstvo v društvu preneha:

– z izstopom, o katerem član pismeno obvesti upravni odbor;

– z izključitvijo, o kateri sklepa upravni odbor na podlagi predloga in utemeljitve katerega koli člana društva, disciplinske komisije ali nadzornega odbora.

– s smrtjo.

16. člen

Razlog za izključitev je, če član pretrga stike z društvom če se ne udeležuje občnih zborov, če član škoduje ugledu društva, ali da je kakorkoli ugotovljeno, da je ta odločitev najboljša za društvo.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija, ki poda pritožbo upravnemu odboru, ta pa poda dokončno odločbo o izključitvi.

17. člen

Izključeni član se lahko spet sprejme v društvo, če upravni odbor na njegovo željo ugotovi, da ni več vzrokov, zaradi katerih je bil izključen.

ORGANI DRUŠTVA

18. člen

Organi društva so:

– občni zbor;

– upravni odbor;

– nadzorni odbor;

– disciplinska komisija;

Mandatna doba organov društva je tri leta.

OBČNI ZBOR

19. člen

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Je najvišji organ društva in voli druge organe.

Občni zbor je reden ali izreden.

20. člen

Enkrat na leto redni občni zbor skliče predsednik upravnega odbora, ki je obenem tudi zastopnik društva. Volitve društvenih organov so vsako tretje leto, po izteku mandatnega obdobja društvenih odborov. 0 sklicu občnega zbora mora upravni odbor obvestiti člane društva najmanj sedem dni pred datumom, za katerega je sklican, z navedbo kraja ure in dnevnega reda. Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo najmanj petine društvenih članov. Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najpozneje 14 dni po dobljeni zahtevi. Če tega ne stori, ga lahko skličejo tisti, ki so ga zahtevali. Navesti morajo zadevo, zaradi katere ga sklicujejo. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, zaradi katere je bil sklican.

21. člen

Občni zbor je sklepčen, če se ga udeleži večina članov. Če občni zbor ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek lahko odloži za pol ure, potem pa zadostuje za veljavno sklepanje vsaj petina članov. Če jih ni toliko, je treba občni zbor ponovno sklicati. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, le za spremembo statuta ali za prenehanje delovanja društva morata glasovati vsaj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je tajno, razen če občni zbor odloči drugače.

O razrešnici organom društva ne morejo glasovati člani teh organov.

Upravni odbor mora dodati dnevnemu redu občnega zbora vsak predlog ali pritožbo, ki mu jo v pismeni obliki izroči najmanj pet članov društva vsaj pet dni pred občnim zborom. Na občnem zboru so lahko navzoči tudi nečlani društva, nimajo pa pravice glasovanja.

22. člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije, na volilnem občnem zboru pa še volilne komisije.

23. člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

– sklepa o predloženem dnevnem redu;

– razpravlja in sklepa o delu, poročilih, programih in predlogih upravnega in o predlogih članov;

– sprejema in spreminja statut društva;

– voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora;

– odloča o prenehanju, združitvi ali včlanitvi društva v drugo društvo, združenje itd.;

– na predlog upravnega odbora podeljuje naziv častnega člana društva;

– odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora.

24. člen

O poteku, delu in sklepih občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

25. člen

Upravni odbor vodi delo društva med volilnima občnima zboroma in je odgovoren občnemu zboru.

26. člen

Upravni odbor šteje štiri člane. Po izvolitvi na občnem zboru na predsednikov predlog izvolijo izmed sebe podpredsednika, tajnika in blagajnika.

27. člen

Društvo zastopa predsednik upravnega odbora. Če je zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali tajnik.

Predsednik sklicuje in vodi seje upravnega odbora in podpisuje društvena sporočila, vloge itd.

28. člen

Upravni odbor ima seje večkrat na leto. Predsednik lahko povabi na seje občnega zbora in upravnega odbora tudi osebe, ki niso člani odbora in društva.

29. člen

Upravni odbor opravlja predvsem tele zadeve:

– sklicuje občne zbore, na njih poroča o opravljenem delu in poslovanju ter predlaga zamisli za prihodnje delo;

– predlaga statut društva ali njegove spremembe;

– sprejema društvene pravilnike;

– izključuje člane na podlagi utemeljenega pismenega predloga prizadetega člana;

– razsoja v morebitnih sporih med članom društva in društvom, zlasti pri ravnanju, ki ni v skladu s statutom in sklepi organov društva;

– pripravlja predloge za častne člane;

– vodi seznam članov;

– organizira društvene prireditve in o tem obvešča javnost;

– imenuje žirijo za društvene nagrade;

– upošteva priporočila in izvaja sklepe mednarodnih organizacij, v katere je včlanjeno društvo, obvešča članstvo o njihovih pobudah in akcijah;

– pripravlja prijave na javne natečaje za financiranje društvenih kulturnih in strokovnih prireditev;

– sklepa o izdatkih za društveno delo, prireditve in publikacije, za nakup nepremičnin itd;

30. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. Če je pri glasovanju enako število glasov za in proti, odloči predsednikov glas.

V obdobju med sejami upravnega odbora odločajo o nujnih zadevah iz njegove pristojnosti predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik in o tem poročajo na naslednji seji odbora.

31. člen

Žirija za društvene nagrade ima vsaj tri člane iz vrst članov društva in posluje v skladu s pravilnikom.

NADZORNI ODBOR

32. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora, razen v primeru, če ni zadostnega števila članov. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepa sprejema iz večino prisotnih.

33. člen

Nadzorni odbor mora predložiti poročilo za preteklo poslovno leto do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Letno poročilo, ki ga sprejme Občni zbor je veljavno, če je bil med sprejetjem opravljen nadzor na finančnem in materialnem poslovanju društva. Nadzorni odbor mora podati tudi oceno sli so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oz. nepridobitnih dejavnosti.

34. člen

Nadzorni odbor opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem v društvu. Dolžan je opozarjati na napake, ki se odvijajo znotraj društva in o tem poročati ali Upravnemu odboru ali Občnemu zboru, ki ga kot samostojni organ lahko tudi skliče.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

35. člen

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 3 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga Upravni odbor sprejme v 14 dneh od ustanovitve društva.

36. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

– kršitve določb statuta,

– nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

– ne izvrševanje sklepov organov društva,

– dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi so navedeni v disciplinskem pravilniku.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

FINANCIRANJE IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

37. člen

Dohodki društva:

– članarina;

– razpolaganje z oglasnimi prostori na spletni strani.

– dohodki od društvenih prireditev, publikacij, deleža malih avtorskih pravic itd.;

– namenska sredstva za sofinanciranje društvenih prireditev, publikacij in mednarodnega sodelovanja iz državnega proračuna ali drugih ustanov in organizacij;

– darila, volila, nagrade, prostovoljni prispevki itd;

– občasne gostinske storitve za člane.

Vse dohodke namenja društvo za društvene potrebe, prireditve, publikacije in mednarodne stike in za namene, ki so omenjeni v 8. in 9. členu tega akta.

38. člen

Društvo vodi knjigovodsko evidenco v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

39. člen

Društveno premoženje so vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in kot njegova lastnina vpisane v inventarno knjigo. Z društvenim premoženjem gospodari upravni odbor, odločilne sklepe sprejema občni zbor.

Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor.

V roku 14 dni po sprejetju društva mora Upravni odbor sprejeti pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju društva.

PRENEHANJE DRUŠTVA

40. člen

Društvo preneha:

– s spojitvijo z drugim društvom

– s pripojitvijo k drugemu društvu

– s stečajem ali prisilno poravnavo

– s sodno odločbo o prepovedi delovanja

– po zakonu.

– s sklepom občnega zbora, sprejetim z dvotretjinsko večino navzočih članov;

41. člen

Če društvo preneha s sklepom občnega zbora, sklepa o društvenem premoženju zaključni občni zbor.

Če društvo preneha zato, ker ne deluje več, kakor določa 40. člen, hrani njegovo premoženje Klub idrijskih študentov vsaj dve leti.

Če se v tem roku ustanovi novo društvo, analogno društvu, preide hranjeno premoženje v last novega društva. V primeru, da po preteku dveh let ni ustanovljeno novo analogno društvo, se vse premoženje prenese na Klub idrijskih študentov.

ODGOVORNOST

42. člen

Po pravilniku o odgovornosti, ki ga upravni odbor sprejme 14 dni po ustanovitvi društva se, določi pravne naloge oz. omejitve, ki jih lahko vsak posamezni član organov društva opravlja v imenu društva. S tem pravilnikom, se tudi določi krivda in pravna odgovornost v primeru kršitve pravilnika.

DODATNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

Ta statut dopolnjujejo pravilniki, ki nadrobneje določajo posamezna delovna področja društva. Pravilnike pripravi in sprejme upravni odbor. Upravni odbor o njih poroča na naslednjem občnem zboru. Večino pravilnikov za katere ni izrecno napisano, ali ki niso določeni v tem statutu, upravni odbor sprejme najkasneje v roku 60 dni od ustanovitve društva.

44. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva in ko organ Republike Slovenije ugotovi njegovo skladnost z Zakonom o društvih.

Predsednik Blaž Carli

V Idriji, 19. 9. 2006